TableĀ 1

Distribution of hospitals with CR programmes, population and CR density by region in China

RegionNumber of hospitals with CRPopulation (in millions)Density of CR programmes per 100 million inhabitants
111080.9
291555.8
3133823.4
422400.8
541472.7
612130.5
70990
Total3013442.2
  • Regions in China include the following: (1) Northeast China (Heilongjiang, Jilin and Liaoning), (2) North China (Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, Inner Mongolia), (3) East China (Shanghai, Shandong, Jiangsu, Anhui, Jiangxi, Zhejiang, Fujian), (4) Central China (Hubei, Hunan, Henan), (5) South China (Guangdong, Guangxi, Hainan), (6) Southwest China (Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet) and (7) Northwest China (Shaanxi, Gansu, Ningxia, Xinjiang, Qinghai).

  • CR, cardiac rehabilitation.